VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN.

PAŃSTWO ŚREDNIE - POLSKA.

Gorzów Wielkopolski, 20-21.04.2023 r.

O konferencji

Położenie geopolityczne Polski stanowi wielkie wyzwanie w zakresie polityki bezpieczeństwa i w stosunkach międzynarodowych. Jednym z możliwych modeli teoretycznych dzięki którym możemy patrzeć na nasz kraj jest koncepcja państwa średniego, zaprezentowana m.in. przez gen. prof. Bolesława Balcerowicza oraz zespół autorski opracowania Państwo średnie – Polska. Studia i szkice t. 1. Polska jako „państwo zbyt wielkie na region, ale zbyt małe na Europę” nie może sobie pozwolić ani na komfort banalizującego paneuropeizmu, ani na prostotę odkurzania kalek historycznych (np. jagiellońskiego mocarstwa regionalnego). Aby przetrwać w satysfakcjonującej nas formie państwowo-międzynarodowej musimy przede wszystkim oszacować zasoby intelektualne, organizacyjne i instytucjonalne (jest to na ogół pomijane, ale państwo jest silne trwałością i zdolnością adaptacyjną swych instytucji), zasoby materialne, zasób demograficzny i inne elementy składające się na potęgę i sprawczość.

Narzędzia oraz wiedzę władzom państwowym powinny zapewnić kompetentne w tym zakresie instytucje państwowe. Działania tychże powinny być z jednej strony poddane ocenie przez środowiska naukowe (uczelni, instytutów naukowych) oraz wspierane wiedzą ekspercką, naukową, doświadczeniem pracowników nauki, którzy zajmują się różnymi aspektami polityki bezpieczeństwa i zagranicznej Polski. Wspomniane wyżej cele przyświecają organizowanej w Akademii im. Jakuba z Paradyża cyklicznej konferencji Bezpieczeństwo narodowe Polski – Zagrożenia i determinanty zmian. W trakcie konferencji podjęta zostanie dyskusja nad kluczowymi, zdaniem organizatorów, problemami, przed którymi stoi Polska w sferze zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia skutecznej polityki zagranicznej i militarnej – w szczególności wobec ciągle toczącej się wojny w Ukrainie.

Turbulentna rzeczywistość środowiska bezpieczeństwa, jego gwałtowne i często nieprzewidywalne zmiany na poziomie globalnym i regionalnym wymagają przeprowadzania ewaluacji i walidacji polityki bezpieczeństwa prowadzonej na wszystkich jej poziomach – począwszy od globalnego, a skończywszy na państwach oraz organizacjach niepaństwowych, których znaczenie w dziedzinie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych rośnie. Współczesne wyzwania i zagrożenia w sferze bezpieczeństwa wymagają refleksji naukowej, wymiany poglądów, konstruowania udoskonalonych koncepcji działania oraz właściwego prognozowania i przewidywania zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa, co powinno pomóc w racjonalizacji i poprawie efektywności działań podejmowanych przez państwo.

Konferencja ma również na celu:
1) tworzenie i doskonalenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli świata nauki i praktyków;
2) wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami polskiej polityki bezpieczeństwa, identyfikację najważniejszych wyzwań przed nią stojących oraz instrumentów i narzędzi, za pomocą których możliwe będzie skuteczne wykorzystywanie szans oraz zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski jako państwa średniego;
3) syntezę wniosków i propozycji nowych scenariuszy rozwoju zawartych w formie publikacji pokonferencyjnych.

W programie konferencji przewidziano następujące panele:

 • Geopolityka a państwo średnie
 • Siły Zbrojne w państwie średnim
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa średniego
 • System bezpieczeństwa państwa średniego – wyzwania i szanse
 • Media/edukacja/komunikacja strategiczna
 • Prognozy na przyszłość
 • Polska a wojna w Ukrainie
 • Migracje jako wyzwanie państwa średniego
 • Formacje wojskowe w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych
   

 • Patronat honorowy

  Akademia Jakuba z Paradyża
  JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża
  prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

  Organizatorzy

  Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
  Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
  Akademia im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

  Instytut Strategii Wojskowej ASzWoj

  Instytut Studiów Strategicznych WBN ASzWoj

  Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarzadzania WAT
  Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarzadzania WAT

  Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzów Wielkopolskim
  Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzów Wielkopolskim

  Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
  Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

  Udział w konferencji

  Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 1 kwietnia 2023 r. za pomocą poniższego formularza.

  Zgłoszenie powinno zawierać dane autora, afiliację, tytuł wystąpienia i abstrakt (od 1500 znaków ze spacjami).

  Koszt udziału w konferencji (kontakt bezpośredni - I dzień) wynosi 400 złotych (obejmuje wyżywienie podczas konferencji, kolację). Nocleg we własnym zakresie.
  Udział w konferencji on-line bezpłatny.

  Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie "Studia Administracji i Bezpieczeństwa" (40 pkt.).

  Opłatę należy uiścić na konto Akademii im. Jakuba z Paradyża w Santander Bank Polska nr rachunku 13150014161214100107300000, w tytule: "Bezpieczeństwo".

  Rada naukowa

  • prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – przewodniczący, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Prorektor ds. naukowych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • dr hab. prof. AJP, Beata A. Orłowska, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • prof. dr hab. Janusz Faryś, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej
  • prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. Irena Machaj, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr hab. prof. UAM Anita Adamczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. prof. AJP Adam Czabański, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr hab. prof. USz Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński
  • dr hab. inż. Waldemar Kawka, Lotnicza Akademia Wojskowa
  • dr hab. prof. UP Danuta Kaźmieczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • dr hab. prof. AJP Kazimierz Kraj, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr hab. prof. AJP Paweł A. Leszczyński, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr hab. prof. USz Janusz Mieczkowski, Uniwersytet Szczeciński
  • gen. bryg. prof. ASzWoj Andrzej Pawlikowski, Akademia Sztuki Wojennej
  • gen. broni dr prof. ASzWoj Sławomir Wojciechowski, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr hab. Janusz Ropski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • płk dr hab. Juliusz S. Tym, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr prof. PANS Monika Kamper-Kubańska, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
  • gen. bryg. Rafał Miernik dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
  • dr Anna Chabasińska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Dariusz Dymek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • dr Klaudia Jagusiak, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Dorota Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński
  • dr Anna Mróz- Jagiełło, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Izabela Nowaczyk Prorektor Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie
  • dr Ewa Pogorzała, Akademia Zamojska
  • dr Michał Przybylak, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Łukasz Przybyło, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Szczepan Stempiński, Uniwersytet Szczeciński

  Komitet organizacyjny

  • dr Anna Chabasińska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Łukasz Przybyło, Akademia Sztuki Wojennej
  • dr Tomasz Marcinkowski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Juliusz Sikorski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Waldemar Zakrzewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • dr Waldemar Kaak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • mgr inż. Marek Kannchen, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • mgr Marta Adamczewska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  • mgr Dariusz Maciejewski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

  Program

  Wkrótce

  Miejsce konferencji

  W dniu 20 kwietnia 2023 r. - AJP w Gorzowie Wielkopolskim, Aula im. prof. Stanisława Kirkora ul. Chopina 52, bud. 5
  W dniu 21 kwietnia online na platformie MS Teams.